Ενδιαφέροντα

Τηλέφωνο

2691074157

Διεύθυνση

25100 Σελιανίτικα Αχαΐας

E-mail

selianitika@selianitika.gr


sfragida

IMG_20140929_140246.jpg

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 110 επισκέπτες και κανένα μέλος

Έξοδα Κίνησης του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Σελιανιτίκων - Τι Ακριβώς Πληρώνεται Μηνιαίως και Πως Καθορίζεται το Αναλογούν Χρηματικό Ποσό.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παραπάνω νόμου εκδόθη η υπ' αριθ. 74447/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. (ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-3) για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, η οποία ισχύει από 1/1/2011.

Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικειου Δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον ισχύοντα νόμο, καθορίζονται ως ακολούθως:

  • Από 0 έως 10 χλμ: 300 Ευρώ.
  • Από 10,1 χλμ έως 20 χλμ: 350 Ευρώ.
  • Από 20,1 χλμ και άνω: 400 Ευρώ.

Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι τα έξοδα κίνησης καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2685/1999, περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας, όπως κάθε φορά ισχύει.

Με βάση λοιπόν την κείμενη νομοθεσία ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων λαμβάνει μηνιαίως έξοδα κίνησης από το δήμο περί τα 300 Ευρώ (ένεκα της χιλιομετρικής απόστασης της Τ.Κ. Σελιανιτίκων από την έδρα του Δήμου που είναι η πόλη του Αιγίου ήτοι κάτω των 10 χιλιομέτρων).

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται αναλυτικά τα χρηματικό ποσό που προκύπτει για την καταβολή εξόδων κίνησης στον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου (καθαρό πληρωτέο, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, 287,40 Ευρώ):

misthodotikos fakellos proedros

Εκτός των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται μόνο στους προέδρους, δεν υφίσταται ουδεμία άλλη ρύθμιση για τον καθορισμό αποζημίωσης του προέδρου και των μελών δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, είτε του δημοτικού συμβουλίου, είτε του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, το αξίωμα άλλωστε των οποίων είναι τιμητικό και άμισθο.